Skip to content

Dit doe ik

Analyseren van de (afval)watersituatie en project definitie, meer:

Voor het goed kunnen kwantificeren van een daadwerkelijk knelpunt is de beschikbaarheid van de juiste data van essentieel belang voor de kwaliteit van een vervolg. Als te weinig informatie beschikbaar is wordt in samenwerking met de klant een meetprogramma opgesteld en desgewenst uitgevoerd indien het een bestaand systeem betreft. 

De verzamelde data worden vertaald naar ontwerpgrondslagen voor een mogelijk toekomstig systeem. Bij een nieuw initiatief worden voorafgaand aan een vervolg i.s.m. de klant de ontwerpgrondslagen gezamenlijk goed vastgesteld.

Ontwikkelen en begeleiden van pilotonderzoek, meer:

In specifieke situaties als onvoldoende duidelijk is welke prestaties een systeem op dat specifieke water kan leveren, kan pilotonderzoek noodzakelijk zijn. Hiermee worden eventuele hiaten in kennis en daadwerkelijke prestaties van (nieuwe) systemen zoveel als mogelijk duidelijk. In samenwerking met de klant en (potentiële) leverancier wordt een pilotonderzoek opgezet en uitgevoerd. De procestechnologische en operationele prestaties worden bewaakt en gerapporteerd. Met deze informatie kan de haalbaarheid al dan niet bevestigd worden en/of specifieke eisen aan het ontwerp onderkend worden.

Haalbaarheidsstudies, meer:

In een haalbaarheidsstudie worden de mogelijke oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en gekwantificeerd zowel op prestaties (bv vergunningseisen) als investerings- en exploitatiekosten. Hiermee wordt de technische en economische haalbaarheid van een of meerdere oplossingsrichtingen duidelijk. Afhankelijk van de situatie wordt een conceptueel ontwerp opgesteld (blauwdruk) en worden bij potentiële leveranciers budgetprijzen opgevraagd.

Ontwikkelen van oplossingsrichtingen, meer:

Oplossingen zijn niet alleen technisch / technologisch van aard maar moeten ook aansluiten bij de werkwijze en randvoorwaarden die een bedrijf hanteert. 

Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van mogelijke oplossingsrichtingen de kernwaarden, werkwijze en randvoorwaarden van een bedrijf duidelijk te hebben ook voor wat betreft inkoop en realisatie van een technische oplossing. Op basis van kengetallen, ervaringen en aannamen worden mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld. Hiermee wordt een eerste opzet van de oplossing snel concreet en worden mogelijke hiaten in kennis beter duidelijk.

Systeemkeuzestudies, meer:

Een systeemkeuze studie is in principe procestechnologisch van aard. Hierin worden geschikt geachte processen of technologieën met elkaar vergeleken en getoetst op nader af te stemmen prestaties zoals, ruimtegebruik, OPEX en CAPEX kosten maar ook bijvoorbeeld hulpstoffen en energieverbruik e.d.

Opstellen blauwdruk, meer:

Indien de grondslagen en uitgangspunten voor een afvalwaterbehandelingssysteem min of meer duidelijk zijn kan direct gekozen worden voor het opstellen van een blauwdruk. Dit kan beschouwd worden als een eerste referentie-ontwerp waarmee marktpartijen kunnen worden benaderd of dat verder kan worden uitgewerkt door een engineeringspartij.

Opstellen voorontwerp, meer:

Een voorontwerp gaat verder in detail dan een blauwdruk. Voor specifieke disciplines (civiel, werktuigbouw, elektrotechniek) kan het nodig zijn derden of deskundigen van het bedrijf hierbij te betrekken. Een voorontwerp is de basis voor bijvoorbeeld de nadere detailengineering door specifiek deskundige partijen.

Technologische begeleiding tijdens de operationele fase, meer:

Bij het bedrijven van met name biologische zuiveringssystemen is directe procestechnologische ondersteuning noodzakelijk om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Voor diverse klanten lever ik continu procestechnologisch assistentie aan de bedrijfsvoerders van biologische systemen. Hiermee worden optimale prestaties bereikt en kan snel worden ingespeeld op wisselende omstandigheden.